Chèn vào thẻ Treo cờ phướn sự kiện - Xưởng In Thành phố