Chèn vào thẻ Treo cờ phướn quận 7 - Xưởng In Thành phố