Chèn vào thẻ Treo cờ phướn quận 3 - Xưởng In Thành phố