Chèn vào thẻ Treo cờ phướn phú nhuận - Xưởng In Thành phố