Chèn vào thẻ Treo cờ phướn khu công nghiệp - Xưởng In Thành phố