Chèn vào thẻ Treo cờ phướn khai trương - Xưởng In Thành phố