Chèn vào thẻ Treo cờ phướn bình tân - Xưởng In Thành phố