Chèn vào thẻ Treo cờ phướn biên hòa - Xưởng In Thành phố