Chèn vào thẻ Thi công gian hàng quận 3 - Xưởng In Thành phố