Chèn vào thẻ Thi công gian hàng quận 10 - Xưởng In Thành phố