Chèn vào thẻ Thi công gian hàng các tỉnh - Xưởng In Thành phố