Chèn vào thẻ Thi công bảng quảng cáo - Xưởng In Thành phố