Chèn vào thẻ Thi cong bang quang cao quan 7 - Xưởng In Thành phố