Chèn vào thẻ Thi công bảng quảng cáo quận 3 - Xưởng In Thành phố