Chèn vào thẻ Thi công bảng quảng cáo quận 10 - Xưởng In Thành phố