Chèn vào thẻ Cắt chữ mica quận 3 - Xưởng In Thành phố